Wie Wat Waar

 

TENNISVERENIGING TANTHOF DELFT   

 

Inhoudsopgave

Adres van TV Tanthof

Afkeuren van de banen

Baanreglement

Bestuur

Bestuursstructuur, Commissies, Vergaderingen

Clubkampioenschappen en toernooien

Competities

Introductiereglement

Klachtenprocedure

Ledenadministratie

Les/Training

Lidmaatschap

Loopgroep/Looptraining

Personeel

Privégebruik clubhuis

Sluitingstijden vereniging

Statuten en huishoudelijk reglement

Stichting

Tossen

Verhuur van het park aan een bedrijf

 

Het adres van de vereniging is:

Straat van Malakka 74, 2622 KM Delft

Telefoon: 015-2624589

Bank: NL30 INGB 0001534602 t.n.v. Tennisvereniging Tanthof Delft

   

Afkeuren van de banen

De verantwoordelijkheid voor het afkeuren van de banen ligt bij de voorzitter van de onderhoudscommissie. Het afkeuren van de banen leidt soms tot onbegrip. Als de dooi is ingetreden en de zon is weer gaan schijnen lijkt alles er weer perfect bij te liggen. Toch kan het voorkomen dat de banen zijn afgekeurd. Daarom hier nog wat achtergrondinformatie. Wanneer de temperatuur onder nul is bevriest het water in de grond. De grond is meestal niet verzadigd met water, maar er is toch altijd voldoende vocht aanwezig om de ondergrond hard te laten worden. In principe kan er gespeeld worden, en meestal gebeurt dat ook. Anders wordt het wanneer de dooi intreedt.  Allereerst ontdooit het water in de bovenste laag, omdat daar de zon direct op schijnt. Daaronder blijft het ijs nog aanwezig. De banen drijven nu een aantal dagen op een waterlaagje. Het is dan natuurlijk niet goed om te spelen, hoewel de zon tot een bezoek aan TV Tanthof uitnodigt. Een onhebbelijke eigenschap van ijs is dat het uitzet als het weer overgaat in water (daarom barsten leidingen juist bij dooi). Hierdoor komt de kunstgrasmat los te liggen van de ondergrond en ook het contact met de zandkorrels eronder gaat gedeeltelijk verloren. Op een aantal plaatsen zal de bal dan ook nauwelijks opkomen. De oplossing is het walsen van de baan. Als er gewalst is ligt de baan er weer goed bij en wordt het park weer geopend. Als de banen zijn afgekeurd wordt dit gemeld op het antwoordapparaat van de vereniging en aangegeven op de website.

 

Baanreglement  

1.   Baanreservering is voor elk lid verplicht en is alleen mogelijk op het moment dat het afschrijvende lid ook aanwezig is.

2.   Baanreservering kan alleen met een spelerspas (met pasfoto) of met een introductiepasje  (zie introductiereglement).

3.   Tijdens een tennisles mag degene die les heeft de spelerspas niet gebruiken om een baan te reserveren.

4.   Op de baan waarop tennisles wordt gegeven is gedurende de lesuren geen reservering voor vrij spel mogelijk.

5.   Een speelperiode duurt:

a. voor enkelspel 30 minuten (2 of 3 personen)

b. voor dubbelspel 45 minuten (4 personen).

6.   Dagleden mogen alleen tennissen van 9:00 tot 19.00 uur.

7.   De volgende voorrangsregeling is van toepassing:

 • Jeugdleden (leden t/m 17 jaar) hebben voorrang op woensdag van  12.00 tot 17.30 uur en maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur.

 • Seniorleden hebben voorrang op alle banen van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur.

8.   Het reserveren gebeurt via het elektronische afhangsysteem. Voor de gebruiksaanwijzing zie: http://www.afhangbord.nl/handleiding/

8a. Indien het clubhuis dicht is of als het elektronische afhangsysteem buiten gebruik dienen de leden zelf conform de baanregels te handelen.

9.   De banen mogen uitsluitend in tenniskleding of trainingspak en op de voor de banen geschikt schoeisel worden betreden.

10. Roken en het meenemen van glas of etenswaren op de banen is niet toegestaan.

11. De verlichting wordt in- en uitgeschakeld door degene die clubdienst heeft.

12. Het spelen op banen waarop nog plassen liggen of op banen die nog bevroren zijn, is alleen toegestaan na toestemming van de onderhoudscommissie.
Het verwijderen van de plassen is op geen enkele wijze toegestaan.

13. Baanreservering is niet mogelijk gedurende:

 • officiële toernooien

 • competitiewedstrijden

 • andere activiteiten, georganiseerd door het bestuur of de technische-, jeugd-, of toernooicommissie

 • baanonderhoud

14. Een bestuurslid is gerechtigd uw spelerspas bij overtreding van het baanreglement in te nemen

15. Het bestuur kan, als gevolg van punt 14 van het reglement, overgaan tot een tijdelijke schorsing. Ook kan de pas geblokkeerd worden zodat afhangen niet mogelijk is.

16. Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet.

 

Extra toelichting bij het baanreglement en enkele beleefdheidsregels bij het gebruik van het afhangbord:

 • De volgende voorrangsregel is van toepassing: jeugdleden mogen ’s avonds wel spelen maar wanneer zij hebben afgehangen en alle banen zijn bezet, dan kunnen seniorleden hen verzoeken hun reservering op het afhangbord te wissen. De senioren hebben dus dan voorrang bij het reserveren van de baan  Als jeugdleden eenmaal op de baan staan mogen zij de speeltijd uitspelen. Dit geldt andersom ook voor seniorleden die willen spelen op tijden dat de jeugd voorrang heeft.
  Ter verduidelijking:

 1. De voorrangsregel geldt alleen als er geen vrije banen zijn.

 2. Als er bij enkelspel wordt afgehangen door één seniorlid en één jeugdlid dan geldt de voorrangsregel ‘s avonds als zijnde dat er 2 jeugdleden spelen. Dit houdt dan in dat 2 seniorleden kunnen verzoeken om de reservering te wissen. Overdag is dit andersom. In ditgeval kunnen 2 jeugdleden voorrang claimen op het seniorlid en het jeugdlid. Als er wordt gedubbeld door 2 seniorleden en 2 jeugdleden dan geldt het zelfde als bij b. Ook indien er meer jeugdleden dan seniorleden op één bordje hangen dan geldt ’s avonds de voorrangsregel voor seniorleden. Overdag is dit andersom.

 • Ga bij drukte  op de banen zoveel mogelijk dubbelen.

 • Het komt  voor dat bijvoorbeeld deelnemers aan een competitie, de banen die voor vrijspelen bestemd zijn afhangen. Dit is niet de bedoeling. De deelnemers aan competities of toernooien mogen alleen spelen op die banen, die voor dat evenement gereserveerd zijn. Als de banen die voor het vrijspelen bestemd zijn leeg zijn, mag daar door de deelnemers van het evenement wel op gespeeld worden, doch zij mogen de baan niet afhangen. Zodra er iemand komt om vrij te spelen moeten zij van de baan gaan.

 • Ten aanzien van het alleen afschrijven op het bord:
  Wanneer iemand als enige afschrijft kan dat betekenen dat iemand geen partner heeft of  bijvoorbeeld zijn of haar service wil oefenen. Het kan ook een uitnodiging betekenen om erbij te hangen. Iemand anders kan dan  zijn/haar pasje erbij hangen om mee te spelen.

   

Bestuur

Informatie over het bestuur is niet openbaar. Voor leden is de informatie hier te vinden en bevat zowel het Bestuur als alle Commissies.

De secretaris is bereikbaar onder: info@tvtanthof.nl

 

Bestuursstructuur, commissies en vergaderingen

Voor een volledige beschrijving van bevoegdheden, samenstelling, verkiezing e.d. van het bestuur wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hierna wordt een kort overzicht gegeven.

Bijzondere omstandigheden daargelaten vindt één maal per jaar een Algemene Vergadering (ALV) plaats, doorgaans in de laatste week van mei. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af, presenteert het financieel overzicht van het afgelopen jaar, de balans en de begroting voor het komende jaar. Het bestuur kan tijdens deze  ALV de mening vragen van de leden en belangrijke voorstellen ter stemming brengen. Tevens vindt tijdens de ALV verkiezing van bestuursleden plaats. De bestuursleden treden af conform een volgens het Huishoudelijk Reglement vastgesteld aftreedrooster. Nieuwe bestuursleden kunnen door het bestuur en door de leden worden voorgesteld.

Teneinde haar taken naar behoren in te vullen vergadert het bestuur ongeveer 1 maal per maand. In incidentele gevallen kunnen leden worden uitgenodigd een deel van de vergadering bij te wonen wanneer een speciaal punt aan de orde is.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het algemeen bestuur bestaat daarnaast uit een aantal leden met een speciale taak. Op dit moment betreft dit: technische zaken, toernooien en sponsorzaken.

Vanuit deze verantwoordelijkheid zijn genoemde bestuursleden derhalve voorzitter van resp. Technische commissie (TC), Toernooicommissie (TOC) en Sponsorcommissie (SC).

Hun werkzaamheden kunnen in het kort als volgt worden samengevat:

 • Technische Commissie is o.a. belast met competitiezaken en het contact met de trainer.

 • Toernooicommissie regelt toernooien als de clubkampioenschappen, tossen e.d.

 • Sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven en behouden van sponsoren 

 

Daarnaast kent TV Tanthof nog enkele commissies:

 • Jeugdcommissie regelt alle zaken de jeugd aangaande, trainingen, jeugdcompetitie,  toernooien en evenementen, en een eventueel jeugdkamp.

 • Beheer- en onderhoudscommissie (BOC) is belast met het beheer en onderhoud van het park: de tennisbanen, het clubhuisgebouw, het groen e.d.

 • Open Toernooicommissie (OTC), deze commissie organiseert Tanthof Open, het jaarlijkse open toernooi van de TV Tanthof.

 • De clubhuiscommissie die is belast met het beheer van het clubhuis, het beheer van de bar en inkoop en het vervullen van de clubdiensten.

 • PR commissie. Deze commissie regelt alle zaken met betrekking tot de interne en externe communicatie.

De ledenadministratie wordt uitgevoerd door één of meer leden en valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Een belangrijk communicatiemiddel vormt de regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. Hieraan kunnen leden ook hun bijdrage leveren.

 

Clubkampioenschappen en toernooien

Ieder jaar worden voor zowel de jeugd als de senioren clubkampioenschappen gehouden in zowel het dubbel- als het enkelspel. De clubkampioenschappen worden voor de senioren verzorgd door de Toernooicommissie en voor de jeugd door de Jeugdcommissie.

Verder verzorgt de Toernooicommissie gedurende het hele jaar diverse toernooien zoals bijvoorbeeld het Snerttoernooi, Sara- en Abrahamtoernooi en Invitatietoernooi. Tweemaal per jaar wordt een speciale tossavond gehouden: een avond voor alleen mannelijk seniorleden en de andere avond voor alleen vrouwelijk seniorleden, ook wel “Men’s evening” en “Lady’s evening” genoemd.

De jeugdcommissie organiseert de toernooien die speciaal voor jeugdleden worden gehouden.

Een ander evenement dat jaarlijks bij TV Tanthof gehouden wordt is het “ Open Dubbel Toernooi” georganiseerd door de Open Toernooi Commissie. Dit dubbeltoernooi wordt in de regel in de tweede helft van juni gehouden.

 

Competities

KNLTB - Voorjaars- en najaarscompetitie

 • TV Tanthof is aangesloten bij de KNLTB en valt onder het district Den Haag. Hierdoor is het voor leden van de vereniging mogelijk om in het voor- en najaar deel te nemen aan de competitie op dinsdag, donderdag, vrijdag avond, zaterdag en zondag.

 • De KNLTB-competitie valt onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie.

 • Ieder lid kan zich in principe opgeven om deel te nemen aan de competitie. De TC bepaalt wie er daadwerkelijk kan meedoen en in welk team. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen, de speelsterkte en de eventueel opgegeven teamvoorkeur. De  indeling van de “eerste”  teams per verschillende competitiesoort wordt gebaseerd op de speelsterkte.  Inschrijfformulieren voor de voorjaarscompetitie worden in september op de website geplaatst. Hierbij bestaat voor competitieteams de mogelijkheid om deel te nemen aan gesubsidieerde teamtraining. Bij deze training komen vooral tactiek, spelinzicht en teamtraining aan de orde.
  Voor de najaarscompetitie kan omstreeks begin juni via de website worden ingeschreven.

 • Voor de jeugd bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB-competitie op zaterdag- of zondagmorgen. De competitie voor de jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie.

 

  

Wintercompetitie

 • Tijdens de winterperiode is het mogelijk mee te doen aan de onderlinge wintercompetitie, die loopt van november tot en met maart. De wintercompetitie wordt georganiseerd door de Technische Commissie. Afhankelijk van de belangstelling kan er op meerdere dagen, meestal dinsdag, donderdag en/of zaterdag en op verschillende dagdelen, ’s morgens, ’s middags of ’s avonds meegedaan worden aan single, mix of dubbelcompetities.

 • Ieder seniorlid kan zich voor één of meerdere competities opgeven. De TC bepaalt de indeling, eventueel aan de hand van opgegeven voorkeuren.

 • Dagleden kunnen alleen met de wintercompetitie meedoen, die maandag tot en met vrijdag overdag wordt gehouden.

 

Introductiereglement

Alle senior- en jeugdleden hebben het recht iemand te introduceren, tegen betaling van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding (thans € 7,00 resp. € 3,50 per dag). Introduceren geschiedt bij de bar middels betaling van de vergoeding en het noteren van de naam van het lid en de introducé. De barmedewerker hangt vervolgens met een introducépasje af voor de introducé. De introducépas wordt dus niet afgegeven maar blijft achter de bar.

Eén en dezelfde persoon mag maximaal drie maal per jaar worden geïntroduceerd. Bij bijzondere gelegenheden en in bijzondere gevallen, beide ter beoordeling van het bestuur, is het bestuur bevoegd van de regeling betreffende introductie af te wijken.

 

Klachtenprocedure

Klachten ten aanzien van het wangedrag van personen en/of andere misstanden worden schriftelijk of per mail bij het dagelijks bestuur ingediend (via de secretaris). De indiener van de klacht krijgt bericht over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld en de termijn waarin dit zal gebeuren. Het resultaat van de behandeling wordt uiteindelijk schriftelijk of per mail aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Klachten ten aanzien van zaken die onder de verantwoordelijkheid van een commissie vallen worden aan de voorzitter of de secretaris van deze commissie voorgelegd. Bij onbevredigende behandeling kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een klacht bij het dagelijks bestuur van de vereniging worden ingediend. De afhandeling geschiedt dan op de eerder beschreven wijze.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt  gevoerd door Han van Lelyveld, e-mail: ledenadministratie@tvtanthof.nl

  

Lessen en training

De lessen of trainingen worden bij TV Tanthof verzorgd door tennisleraar Ramon de Vries.  Het is mogelijk  zowel privé-les als groepsles te nemen. Indien men les wil nemen dient men zich zelf aan te melden bij Ramon de Vries tel. 06-28880049. Als dat niet lukt kan men voor informatie over jeugdlessen contact op nemen met de jeugdcommissie (jctvtanthof@gmail.com) en voor informatie over seniorlessen contact op nemen met de technische commissie (tel. 0643057962).

Verdere informatie is hier te vinden.

 

Selectietraining

De vereniging subsidieert de trainingen van de jeugdselectie. De leden van de jeugdselectie zijn verplicht deel te nemen aan de winter- of zomertraining die door de door de vereniging aangestelde trainer worden gegeven.

  

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van TV Tanthof loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men wordt lid na het inleveren van een daarvoor bestemd formulier bij de ledenadministratie. De inschrijfformulieren zijn op de vereniging voorradig of men kan inschrijven via de website.

Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Als men na 1 januari lid wordt, wordt de voor dat jaar te betalen contributie naar evenredigheid aangepast. Het opzeggen van het lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk mogelijk bij de ledenadministratie of de secretaris en minimaal 1 maand voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn.

Voor info over contributie senioren kunt U hier klikken en voor jeugd hier.

De ledenadministratie zorgt ervoor dat elk lid een spelerspasje krijgt, waarop een recente foto is bevestigd. Dit spelerspasje is noodzakelijk bij het afschrijven van een baan (zie hiervoor ook het Baanreglement) en bij alle andere activiteiten van de vereniging. Een lid dat wil spelen, doch op dat moment geen pasje bij zich heeft, kan tegen betaling van de geringe vergoeding van 1 euro  aan de clubdienstmedewerker vragen voor hem/haar af te hangen met een  introducépas.

TV Tanthof organiseert jaarlijks een groot aantal evenementen en toernooien, zowel voor senior- als voor jeugdleden. Dagleden kunnen uitsluitend deelnemen aan evenementen en toernooien indien deze plaats vinden van 9.00 – 19.00 uur, tenzij in de aankondiging anders is vermeld.

  

Loopgroep/looptraining

Een aantal malen per week kan looptraining worden gevolgd bij de Loopgroep TV Tanthof. De loopgroep staat onder leiding van een deskundige trainer. De training duurt ongeveer een uur. Gestart en geëindigd wordt in het clubhuis van TV Tanthof. Meestal wordt gelopen in het recreatiegebied Delfland, gelegen direct naast de tennisbanen. De trainingen vinden plaats op zondagmorgen, woensdagmorgen en donderdagavond. Men kan inschrijven voor het zomerseizoen en voor het winterseizoen. Inschrijven kan geschieden bij de looptrainer, de heer Gerrit van der Struif, tel. 015-2614384. Aan de looptraining is een kleine bijdrage verbonden die rechtstreeks aan de looptrainer wordt betaald (1x per week lopen € 25,- en 2x per week lopen € 35,- per seizoen). De looptraining staat ook open voor personen die geen lid van TV Tanthof zijn.

 

Personeel

In principe heeft de vereniging geen mensen in dienst. 

 

Privégebruik clubhuis

Het is mogelijk het clubhuis te reserveren voor het houden van een feest of receptie. Hiertoe moet men lid of partner van een lid van de vereniging zijn. Het reserveren kan in principe alleen op zaterdagavonden, onder voorwaarde dat op deze avonden verder geen clubactiviteiten plaatsvinden. Daarnaast moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Aanvragen kan uitsluitend met het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de website van TV Tanthof en/of op te vragen bij de voorzitter van de clubhuiscommissie

 • Het formulier moet opgestuurd/ingeleverd worden bij de voorzitter van de Clubhuiscommissie.

 • De clubhuiscommissie-voorzitter zorgt dat de aanvraag wordt besproken met het dagelijkse bestuur van de vereniging.

 • Na besluit van het dagelijks bestuur ontvangt aanvrager/aanvraagster een akkoord of geen akkoord van de voorzitter Clubhuiscommissie.

 • Tijdens het evenement dient de bar bediend te worden door één of meerdere leden van de vereniging. Deze leden worden middels het accorderen van het aanvraagformulier door het dagelijks bestuur gemachtigd voor uitvoering van een niet reguliere clubdienst. De aanvrager/aanvraagster dient zelf zorg te dragen voor bezetting van de bar en vermeldt de naam van deze persoon of personen op het aanvraagformulier.

 • Er mag gedurende de reguliere openingstijden te alle tijde door de leden van TV Tanthof gebruik worden gemaakt van de tennisbanen, clubgebouw, kleedkamers en toiletten.

 • Het maximum aantal bezoekers mag niet meer zijn dan 80 personen.

 • Aan het gebruik van het clubhuis zijn geen kosten verbonden.

 • De bestuurskamer mag niet worden gebruikt.

 • Het nuttigen van drank en etenswaren geschiedt tegen de reguliere TV Tanthof prijzen.

 • Het nuttigen van zelfgemaakte hapjes is toegestaan. In overleg met de voorzitter van de clubhuiscommissie kunnen hapjes worden afgenomen tegen dan geldende prijzen.

 • Er mag geen drank worden geschonken, anders dan gebruikelijk in het clubhuis aanwezig.

 • Bij gebruik van de tap dient altijd voor een heel biervat betaald te worden, ook als het vat uiteindelijk niet geheel wordt leeg getapt.

 • Er moet gebruik gemaakt worden van een turflijst. Op deze lijst worden de genuttigde drankjes genoteerd. Aan het eind van de avond dient deze turflijst afgetekend te worden door de aanvrager/aanvraagster en door de barverantwoordelijke.

 • De kassabeheerder zal a.d.h.v. de turflijst in de week na het evenement de rekening opmaken. Het totaalbedrag wordt door de kassabeheerder doorgegeven aan de penningmeester.

 • De wijze van betaling geschiedt in overleg met de penningmeester.

 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het verenigingsgebouw, de inboedel en de banen.

 • De gebruiker dient het gehele clubgebouw, inclusief de toiletten, in opgeruimde en schone staat achter te laten.

 • Live muziek is niet toegestaan.

 • Overlast voor de buurt moet te allen tijde worden vermeden. Voor het parkeren dient men bij voorkeur gebruik te maken van het parkeerterrein aan de Bikolaan.

 • Het evenement wordt uiterlijk om half één ’s nachts beëindigd. Na de opruimwerkzaamheden dient het complex vóór 01.30 uur te zijn verlaten i.v.m. het automatisch inschakelen van het alarm. Bij het niet hieraan voldoen worden de kosten voor de alarmopvolging in rekening gebracht bij de veroorzaker.

 

Sluitingstijden

Het tennispark is in principe elke dag van 9.00 tot 23.00 uur geopend. Echter, het park is gesloten op:

 • Nieuwjaarsdag

 • Eerste Paasdag

 • Eerste Pinksterdag

 • Sinterklaasavond na 17.00 uur

 • Kerstavond na 17.00 uur

 • Eerste Kerstdag

 • Tweede Kerstdag

 • Oudejaarsavond na 17.00 uur

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Bij de oprichting van TV Tanthof zijn de Statuten van de vereniging vastgelegd bij notariskantoor Bensmann & Küppers op 9 februari 1989. In de Statuten is het doel van de Vereniging vastgelegd, zijn rechten en plichten van leden beschreven, de samenstelling en bevoegdheden van het Bestuur, het bijeenroepen en houden  van Algemene Vergaderingen en wat te doen in geval van ontbinding van de Vereniging.

In het Huishoudelijk Reglement zijn een aantal zaken nader ingevuld, zoals rechten en plichten van de leden, het houden van vergaderingen en het inrichten van commissies.  Daarnaast komen aan de orde besluitvorming, verkiezing en verplichtingen van het Bestuur.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement vormen de wettelijke en juridische basis voor de Vereniging, waaraan ten allen tijde de besluitvorming op terug te voeren is. In alle gevallen waarin noch de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorziet, beslist het Bestuur. Indien noodzakelijk kan zij zich daarbij laten adviseren door de Stichting Tennispark Tanthof.

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn altijd ter inzage en verkrijgbaar bij de secretaris en in te zien op de website.

 

Stichting

Naast de tennisvereniging TV Tanthof kennen we de Stichting Tennispark Tanthof. De Stichting is eigenaar van het park, bestaande uit clubhuis, tennisbanen, verlichting en alle overige onroerende goederen op het terrein. De Vereniging huurt het park van de Stichting.

Het Dagelijks Bestuur van TV Tanthof overlegt minimaal één maal per jaar met het Bestuur van de Stichting. Daarnaast is er met name regelmatig overleg van de beide penningmeesters en de verantwoordelijken voor het beheer en onderhoud van het park.

 

Tossen

Op woensdagmorgen, woensdagavond en vrijdagochtend bestaat de mogelijkheid om te tossen. Tijdens de toss worden alle spelerspassen gemengd en worden willekeurige dubbels gevormd. Bij het tossen is de speelsterkte niet van belang. Het gaat om de gezelligheid, de contacten en de mogelijkheid om zonder vooraf met iemand af te spreken te kunnen tennissen. Het tossen is de ideale gelegenheid voor nieuwe leden om kennis te maken met de andere leden. Op woensdagmorgen en – avond is het mogelijk alle banen, behoudens de baan waarop les wordt gegeven, voor de toss te gebruiken. Op vrijdagmorgen kan er op 4 banen getosst worden. Aan de avondtoss mogen alleen seniorleden mee doen. Het tossen valt onder de verantwoordelijkheid van de Toernooicommissie. Van degene die clubdienst heeft wordt verwacht dat hij/zij de pasjes ieder half uur opnieuw schudt en indeelt.

  

Verhuur van het park voor een bedrijfsdag

Leden van TV Tanthof kunnen bij het bestuur een verzoek indienen om het park te huren voor een bedrijfsdag. Het park wordt niet meer dan drie maal per jaar verhuurd. Verhuur is slechts mogelijk in de tijd dat het gebruik van de banen door leden niet intensief is, dat wil zeggen in de maanden juli en augustus.