Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement

Bij de oprichting van TV Tanthof zijn de Statuten van de vereniging vastgelegd bij notariskantoor Bensmann & Küppers op 9 februari 1989. In de Statuten is het doel van de Vereniging vastgelegd, zijn rechten en plichten van leden beschreven, de samenstelling en bevoegdheden van het Bestuur, het bijeenroepen en houden  van Algemene Vergaderingen en wat te doen in geval van ontbinding van de Vereniging.

In het Huishoudelijk Reglement zijn een aantal zaken nader ingevuld, zoals rechten en plichten van de leden, het houden van vergaderingen en het inrichten van commissies.  Daarnaast komen aan de orde besluitvorming, verkiezing en verplichtingen van het Bestuur.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement vormen de wettelijke en juridische basis voor de Vereniging, waaraan ten allen tijde de besluitvorming op terug te voeren is. In alle gevallen waarin noch de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorziet, beslist het Bestuur. Indien noodzakelijk kan zij zich daarbij laten adviseren door de Stichting Tennispark Tanthof.

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn altijd ter inzage en verkrijgbaar bij de secretaris en in te zien via de onderstaand links.

Downloads:

Over TV Tanthof Overzicht