Organisatie

Bestuursstructuur, commissies en vergaderingen

Voor een volledige beschrijving van bevoegdheden, samenstelling, verkiezing e.d. van het bestuur wordt verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hierna wordt een kort overzicht gegeven.

Bijzondere omstandigheden daargelaten vindt éénmaal per jaar een Algemene Vergadering (ALV) plaats. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af, presenteert het financieel overzicht van het afgelopen jaar, de balans en de begroting voor het komende jaar. Het bestuur kan tijdens deze  ALV de mening vragen van de leden en belangrijke voorstellen ter stemming brengen. Tevens vindt tijdens de ALV verkiezing van bestuursleden plaats. De bestuursleden treden af conform een volgens het Huishoudelijk Reglement vastgesteld aftreedrooster. Nieuwe bestuursleden kunnen door het bestuur en door de leden worden voorgesteld.

Teneinde haar taken naar behoren in te vullen vergadert het bestuur ongeveer 1 maal per maand. In incidentele gevallen kunnen leden worden uitgenodigd een deel van de vergadering bij te wonen wanneer een speciaal punt aan de orde is.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het algemeen bestuur bestaat daarnaast uit een aantal leden met een speciale taak. Op dit moment betreft dit: technische zaken, toernooien en sponsorzaken.

Vanuit deze verantwoordelijkheid zijn genoemde bestuursleden derhalve voorzitter van resp. Technische commissie (TC), Toernooicommissie (TOC) en Sponsorcommissie (SC).

Hun werkzaamheden kunnen in het kort als volgt worden samengevat:

  • Technische Commissie is o.a. belast met competitiezaken en het contact met de trainer.
  • Toernooicommissie regelt toernooien als de clubkampioenschappen, tossen e.d.
  • Sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven en behouden van sponsoren

Daarnaast kent TV Tanthof nog enkele commissies:

  • Jeugdcommissie regelt alle zaken de jeugd aangaande, trainingen, jeugdcompetitie,  toernooien en evenementen, en een eventueel jeugdkamp.
  • Beheer- en onderhoudscommissie (BOC) is belast met het beheer en onderhoud van het park: de tennisbanen, het clubhuisgebouw, het groen e.d.
  • Open Toernooicommissie (OTC) deze commissie organiseert Tanthof Open, het jaarlijkse open toernooi van de TV Tanthof.
  • De clubhuiscommissie die is belast met het beheer van het clubhuis, het beheer van de bar en inkoop en het vervullen van de clubdiensten.
  • PR commissie. Deze commissie regelt alle zaken met betrekking tot de interne en externe communicatie.
  • De ledenadministratie wordt uitgevoerd door één of meer leden en valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Een belangrijk communicatiemiddel vormt de regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. Hieraan kunnen leden ook hun bijdrage leveren.

bestuur Overzicht