Baan- en clubdienstreglement

Baan- en clubdienstreglement

BAANREGLEMENT

1. Baanreservering is voor iedere speler verplicht en is alleen mogelijk met een KNLTB spelerspas (met pasfoto) of met een tijdelijke KNLTB pas. De KNLTB spelerspas is persoonsgebonden en mag uitsluitend gebruikt worden door en voor het lid voor wie deze is uitgegeven. 

2. Een speelperiode gaat in op elk kwartier en duurt:

 • voor enkelspel 60 minuten (2 of 3 personen) en op maandag- en dinsdagavond vanaf 19.00 uur 30 minuten
 • voor dubbelspel 90 minuten (4 personen) en op maandag- en dinsdagavond vanaf 19.00 uur 45 minuten

Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven kan het bestuur besluiten om tijdelijk andere speelperiodes in te richten.

3. Dagleden mogen tennissen tot 19.00 uur.

4. De volgende voorrangsregeling is van toepassing:

Jeugdleden (leden t/m 16 jaar) hebben voorrang:

 • woensdag van 12.00 tot 17.30 uur
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur

Seniorleden hebben voorrang op alle banen van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 uur.

5. Een baan reserveren kan op twee manieren:

 • Op het afhangbord in het clubhuis. Dit is alleen mogelijk op het moment dat de leden aanwezig zijn. Let op: op maandag en dinsdag vanaf 19.00 uur kan alleen op het clubhuis worden afgehangen. Als de speeltijd is verstreken, mag er na 10 minuten opnieuw worden afgehangen.
 • Online via de website van TV Tanthof Delft of via de Clubapp maar niet op maandag en dinsdag vanaf 19.00 uur.

6. Je kunt pas afhangen in het systeem als je gerechtigd bent tot spelen. Je hebt dus je contributie betaald en je hebt de beschikking over je KNLTB ledenpas. Is dat niet het geval, neem dan eerst contact op met de ledenadministratie van de vereniging.

7. Het bestuur en/of de Technische Commissie kunnen in speciale gevallen leden blokkeren omdat ze bijvoorbeeld: geschorst zijn, hun boete voor het niet uitvoeren van de clubdienst niet hebben betaald etc. Het betreffende lid is daarvan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. 

8. De banen mogen uitsluitend in gepaste kleding en op de voor de banen geschikt schoeisel worden betreden.

9. De tennisbanen dienen betreden te worden via de hiervoor bestemde toegangshekken per baan.

10. De tennisbanen mogen alleen betreden worden door deelnemers aan het tennisspel.

11. Het achterlaten van kauwgom op de tennisbaan is absoluut verboden. Kauwgom is heel moeilijk te verwijderen van de kunstgrasvezels.

12. Roken en het meenemen van glaswerk op de banen is niet toegestaan.

13. De verlichting wordt in- en uitgeschakeld door degene die clubdienst heeft of een lid dat heeft afgeschreven indien er geen clubdienst aanwezig is.

14. Het spelen op banen waarop nog plassen liggen of op banen die nog bevroren zijn, is alleen toegestaan na toestemming van de onderhoudscommissie. Het verwijderen van de plassen is op geen enkele wijze toegestaan.

15. Baanreservering is niet mogelijk gedurende:

 • officiële toernooien
 • competitiewedstrijden
 • andere activiteiten, georganiseerd door de technische-, jeugd-, of toernooicommissie
 • baanonderhoud
 • indien de banen zijn afgekeurd 

De beschikbaarheid van de banen staat vermeld op de website en in de Clubapp.

16. Op de baan waarop tennistraining wordt gegeven is gedurende de trainingsuren geen reservering voor vrij spel mogelijk.

17. Er mogen geen tennistrainingen gegeven worden, anders dan door de tennisschool/tennistrainer die een contract heeft met de vereniging. Tennistraining kan alleen aan leden gegeven worden, enige uitzondering hierop is een proefles.

18. Tijdens een tennistraining mag degene die training heeft de spelerspas niet gebruiken om een baan te reserveren. 

19. Alle senior- en jeugdleden hebben het recht iemand te introduceren, tegen betaling van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

 • Afhangen kan in de app en op de website door een introducé pasje te selecteren. Degene die de reservering maakt is verantwoordelijk voor de betaling van de introducé. Wekelijks wordt het gebruik van de introducé pasjes gecontroleerd en een betaalverzoek naar degene gestuurd die de reservering heeft aangemaakt.
 • Eén en dezelfde persoon mag maximaal driemaal per jaar worden geïntroduceerd. Bij bijzondere gelegenheden en in bijzondere gevallen, beide ter beoordeling van het bestuur, is het bestuur bevoegd van de regeling betreffende introductie af te wijken.

20. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van de leden en/of bezoekers. Schade toegebracht aan bezittingen van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk verhaald worden op de veroorzaker hiervan.

21. Bij overtreding van het baanreglement kan uw spelerspas worden ingenomen door een bestuurslid en/ of lid van de Technische Commissie.

22. Het bestuur kan, als gevolg van punt 21 van het reglement, overgaan tot een tijdelijke schorsing.

23. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en/of lid van de Technische Commissie.

Extra toelichting bij het baanreglement en enkele beleefdheidsregels bij het gebruik van het afhangbord:

 • De volgende voorrangsregel is van toepassing:
  Jeugdleden mogen ‘s avonds wel spelen maar wanneer zij hebben afgehangen en alle banen zijn bezet, dan kunnen seniorleden de jeugdleden verzoeken hun baanreservering te wissen. De senioren hebben dus dan voorrang bij het reserveren van de baan.
  Als jeugdleden eenmaal op de baan staan mogen zij de speeltijd uitspelen. Dit geldt andersom ook voor seniorleden die willen spelen op tijden dat de jeugd voorrang heeft. De voorrangsregels gelden uitsluitend als er geen vrije baan beschikbaar is. 
  Als er bij enkel- of dubbelspel wordt afgehangen door een combinatie van senior- en jeugdleden dan geldt ’s avonds de voorrangsregel alsof er jeugdleden spelen. Overdag is dit andersom.
 • Ga bij drukte op de banen zoveel mogelijk dubbelen.
 • Hang niet op een baan af waarop iemand al speelt, als er nog een andere baan vrij is.
 • ’s Avonds als het licht is ingeschakeld wordt er bij voorkeur doorgeschoven zodat er geen lichten voor niets branden.
 • Kijk bij het afhangen wie het langst op de baan staat en hang die baan af.

versie: 2.0 (5-11-2023) 

CLUBDIENST

Om de bar te laten draaien en de kosten van de consumpties laag te houden wordt de bar door de leden gerund. Alle leden vanaf 18 jaar zijn op dit moment verplicht om 16 uur clubdienst per jaar te draaien. Zij kunnen hiervoor zelf per halfjaar 2 clubdiensten van 4 uur inroosteren. De leden krijgen hiervoor een uitnodiging opgestuurd. Voor hulp bij het inroosteren van de clubdiensten kan contact opgenomen worden met de clubdienstcoördinator.

Het verrichten van clubdienst is eenvoudig. Degenen die het nog nooit hebben gedaan worden goed geïnstrueerd. Leden die geen clubdienst kunnen en/of willen draaien dienen zelf voor een oplossing te zorgen. Zij kunnen hun verplichting eventueel betaald overdragen aan een ander lid of donateur van de vereniging. De minimum prijs van een clubdienstblok van 2 uur is € 15,00. Personen die een opengevallen clubdienst willen overnemen kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Niet komen opdagen zonder af te melden levert een boete op van € 25,00 per clubdienstblok van 2 uur. 

Degene die de eerste clubdienst op een dag heeft opent het clubgebouw op het tijdstip waarop het lid staat ingeroosterd.

Het clubgebouw wordt afgesloten door degene die avonddienst heeft. De avondclubdienst loopt tot 23.00 uur. Indien er nog overige leden aanwezig zijn bij het sluiten om 23.00 worden die verzocht het clubgebouw te verlaten. Er is de mogelijkheid om de dienst over te dragen op één van de aanwezige leden, die vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor het afsluiten draagt. Op het overdrachtsformulier wordt in dat geval vermeld aan wie deze verantwoordelijkheid is overgedragen.

Indien de banen zijn gesloten hoeft er geen clubdienst verricht te worden. Dit wordt vermeld op de website en in de clubapp. 

Verdere bijzonderheden die bij het vervullen van de clubdienst in acht dienen te worden genomen zijn: 

Openen:

 • Hek, buitendeur en tussendeur openen, controle op inbraak, aanzetten apparatuur.

Sluiten:

 • Sluiten terrasdeur met zowel slot als schuif, vaatwasser uit en leeg laten lopen en filter verwijderen, licht in keuken en clubgebouw uit, tussendeur, buitendeur en hek sluiten. De clubdienstmedewerker die avonddienst heeft is verantwoordelijk voor het afsluiten. 

Werkzaamheden clubdienstmedewerker:

 • Zorgen voor lege prullenbakjes, vervanging vuilniszakken indien nodig.
 • Verstrekken van consumpties
 • Beheren van de kassa
 • Aanvullen koelkast indien nodig, ook kratten met lege flessen in voorraadruimte zetten
 • Regelmatig ophalen van gebruikt vaatwerk en afwassen
 • Schoonhouden bar en clubgebouw (tafels en stoelen)
 • Als er niemand gepland staat in de barlijst moet de tussendeur en de terrasdeur van het clubgebouw worden afgesloten. De buitendeur blijft wel open. 
 • Zie voor overige werkzaamheden: Instructie Clubdienst (beschikbaar achter de bar).

Verantwoordelijkheid clubdienstmedewerker:

 • Ziet toe op correct toepassen van afhangsysteem, neemt zo nodig actie bij onenigheid
 • Ziet toe op gedrag leden op en rondom de tennisbanen, ook wat betreft juiste kleding en schoeisel, en in het clubhuis
 • Ziet toe op dat alleen gerechtige spelers gebruik maken van de tennisbanen
 • Zorgt voor een correcte kassa-afhandeling

Leden ten opzicht van clubdienstmedewerker:

 • Leden komen niet zelf achter de bar om consumpties te halen als er clubdienst is.
 • Bij grote drukte rustig op beurt wachten of, nog beter, vragen of je de clubdienstmedewerker kunt assisteren. 
 • Ruimt zijn eigen rommel op: brengt vaatwerk terug naar de bar en gooit afval in de prullenbak.
 • Luistert naar de aanwijzing van de clubdienstmedewerker als het gaat om gedrag en het afschrijven van de banen.

 

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van TV Tanthof loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uitzondering hierop vormt het winterlidmaatschap. Dat loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Als men na 1 januari lid wordt, wordt de voor dat jaar te betalen contributie naar evenredigheid aangepast. Het opzeggen van het lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk mogelijk bij de ledenadministratie of de secretaris en minimaal 1 maand voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn.

 

KLACHTENPROCEDURE

Klachten ten aanzien van het wangedrag van personen en/of andere misstanden worden schriftelijk of per mail bij het dagelijks bestuur ingediend (via de secretaris). De indiener van de klacht krijgt bericht over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld en de termijn waarin dit zal gebeuren. Het resultaat van de behandeling wordt uiteindelijk schriftelijk of per mail aan de indiener van de klacht medegedeeld.

Klachten ten aanzien van zaken die onder de verantwoordelijkheid van een commissie vallen worden aan de voorzitter of de secretaris van deze commissie voorgelegd. Bij onbevredigende behandeling kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een klacht bij het dagelijks bestuur van de vereniging worden ingediend. De afhandeling geschiedt dan op de eerder beschreven wijze.

 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bij de oprichting van TV Tanthof zijn de Statuten van de vereniging vastgelegd bij notariskantoor Bensmann & Küppers op 9 februari 1989. In de Statuten is het doel van de Vereniging vastgelegd, zijn rechten en plichten van leden beschreven, de samenstelling en bevoegdheden van het Bestuur, het bijeenroepen en houden van Algemene Vergaderingen en wat te doen in geval van ontbinding van de Vereniging.

In het Huishoudelijk Reglement zijn een aantal zaken nader ingevuld, zoals rechten en plichten van de leden, het houden van vergaderingen en het inrichten van commissies. Daarnaast komen aan de orde besluitvorming, verkiezing en verplichtingen van het Bestuur.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement vormen de wettelijke en juridische basis voor de Vereniging, waaraan ten allen tijde de besluitvorming op terug te voeren is. In alle gevallen waarin noch de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorziet, beslist het Bestuur. Indien noodzakelijk kan zij zich daarbij laten adviseren door de Stichting Tennispark Tanthof.

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn altijd ter inzage en verkrijgbaar bij de secretaris en is in te zien op de website.

versie 1.5 (5-11-2023)

Lidmaatschap Overzicht